75% în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice

La acest moment Ministrul Justitiei urmeaza sa semneze ordinul care cuprinde instructiunile de acordare a majorarii de 75% in conditiile OUG 147/2020. Conform ordonantei de urgenta „instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională pot emite norme specifice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (3), care se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite”. Sumele se vor acorda retroactiv insa pentru plata sunt necesare instructiunile MJ.

Textul in vigoare al articolului care vizeaza personalul din sistemul national de aparare:

Art. 4

(1) Angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) familiile monoparentale, pentru care drepturile băneşti aferente zilelor libere acordate în condiţiile art. 1 se calculează şi se plătesc astfel:

a) conform prevederilor legale specifice ce reglementează acordarea învoirilor/permisiilor/zilelor libere plătite, pentru angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi angajaţii din penitenciare, şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
b) conform prevederilor art. 3 alin. (1), pentru personalul din unităţile sanitare publice.
(3) În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceştia are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1).
(4) Majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă pe baza cererii părintelui definit la art. 1 alin. (3), însoţită de declaraţia celuilalt părinte că nu beneficiază de acest drept şi nici nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Cererea şi declaraţia se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară.
(5) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă obligatoriu odată cu drepturile salariale şi se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), pentru personalul din unităţile sanitare publice, majorarea prevăzută la alin. (3) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de sănătate, de la titlul VI – Transferuri între unităţi ale administraţiei publice.
(7) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, majorarea prevăzută la alin. (3) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Majorarea prevăzută la alin. (3) nu se cuprinde în baza de calcul prevăzută la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) Majorarea prevăzută la alin. (3) reprezintă venit care se supune calculării, virării şi declarării impozitului şi contribuţiilor sociale obligatorii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(10) Instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională pot emite norme specifice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (3), care se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite.
Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare: Majorarea salariala pentru parinti se va acorda retroactiv

9 răspunsuri

  1. art 1 al 7 din oug: (7) Prin limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor se înțelege reducerea frecvenței participării copiilor la cursurile școlare și utilizarea tehnologiei și internetului sau a altor modalități alternative de educație pentru realizarea activităților prevăzute la art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 1. In cazul in care copilul învață la o școală unde cursurile alternează, mai exact o săptămână frecventează cursurile școlare si următoarea săptămâna sta acasa (nu online) mai beneficiem de acest drept???

 2. Părinții din familiile monoparentale care indeplinesc condițiile de acordare a zilelor libere, dar (tinand cont de lipsa de personal) lucrează au vreun beneficiu?

  1. cititi ordonanta si spuneti ne ce articol va incurca / norma nu vizeaza vointa parintilor ci situatia scolii – „Prin limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor se înţelege reducerea frecvenţei participării copiilor la cursurile şcolare şi utilizarea tehnologiei şi internetului sau a altor modalităţi alternative de educaţie pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”

 3. As dori sa va întreb, dacă aveți o interpretare a textului de lege fiindcă nu reiese clar speța mea, in cazul soțiilor cadru didactic și care își desfășoară activitatea online de acasă, eu beneficiez de această majorare?

  1. Asteptam instructiunile MJ insa nu vedem ca telemunca sau munca la domiciliu sa duca la pierderea dreptului; acestea sunt exceptiile prevazute expres in lege:

   (6) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul în care unul dintre părinţii, definiţi la alin. (3), se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
   a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
   c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
   d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   e) nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 4. Unde se depune acest dosar ?Am intrebat la mai multe institutii dar nimeni nu stie nimic! Dosarul pt a sta acasa cu copilul de 10 ani, scoala online! Multumesc!

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *