Conferinta finala Plus Dialog

Conferința finală Plus Dialog / Final Conference Plus Dialog, 23.06.2022

După mai bine de doi ani de când proiectul Plus Dialog implementat de Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare a început, ieri, 23 iunie 2022, a avut loc conferința finală.

Alături de partenerii din cadrul proiectului, la eveniment au participat dl secretar de stat în Ministerul Justiției George-Bogdan Ilea, dl director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor Aurelian Oprea alături de alți reprezentanți ai top managementului ANP, dl vicepreședinte al Blocului Național Sindical Minel Ivașcu, reprezentanții Penitenciarelor București Jilava, București Rahova, Spital București Jilava, Spital București Rahova și B.A.G.R. –  deopotrivă directori și președinți ai filialelor SNPP.

Într-un mediu formal, dar cu toate astea într-o echipă cu un obiectiv comun, ziua de ieri si-a propus să aducă în prim plan situația actuală a securității și sănătății în muncă în poliția penitenciară din România, care este indubitabil plină de provocări. Au fost prezentate obiectivele proiectului, activitățile derulate – cu accent pe management, vizitele de studiu și comunicare , barierele care au intervenit, o trecere în revistă a situației din România privind cadrul legal, istoricul, conștientizare și informare, statistici și proceduri, precum și provocări emergente. În paralel, partenerii norvegieni au prezentat perspectiva din Norvegia, punând accent și pe modelul dialogului social nordic.

O confirmare a faptului că obiectivele sunt și trebuie să fie comune, a fost reprezentată și de cuvintele rostite de dl secretar de stat în Ministerul Justiției George-Bogdan Ilea (mai jos), căruia ne dorim să îi transmitem pe această cale tot suportul nostru care vizează îmbunătățirea calității vieții polițiștilor de penitenciare.

De la Itinerariul Dialog, proiect pornit în anul 2012 am ajuns la implementarea proiectului Plus Dialog încheiat în anul 2022, un traseu de un deceniu pe care am ales să mergem, urmare problemelor identificate. Conform discursului lui Ștefan Teoroc, președintele SNPP, sindicatele sunt percepute deseori ca frâne în calea progresului, așa cum progresul este perceput de cei care dețin puterea – la nivel de Guvern, de instituții, de companii etc.. De multe ori singura modalitate de a face sindicat este cea reactivă și foarte rar spre deloc pro-activă, fiind mult mai simplu să reacționezi decât să lucrezi în eliminarea necesității unei reacții. Sindicatele sunt în general organizații de reacție, iar deseori reacțiile par mai importante decât rezultatul. Însă, prin aceste proiecte, ne-am adunat toate resursele și am încercat în paralel cu activitatea sindicală pe care o desfășurăm zi de zi, să fim preventivi.  Am căutat să identificăm probleme existente, perspectivele deopotrivă ale angajaților și ale angajatorilor, atribuțiile și obligațiile responsabililor pe securitatea și sănătatea în muncă în poliția penitenciară din România, aportul pe care îl pot aduce reprezentanții organizațiilor sindicale la acest nivel, dar și îmbunătățirea cunoștințelor în domeniu prin sesiuni de instruire, sau cunoașterea altor sisteme mult mai moderne din alte țări.

Am lucrat în echipă și acum nu ne referim doar la echipa de management, ci la voi toți, cei care ați fost alături de noi, fie prin expunerea unei propuneri, fie prin transmiterea unei observații pertinente ori a unui feedback, fie prin participarea activă la multele evenimente desfășurate, activități și dezbateri pe care am reușit să le organizăm, chiar într-un context dificil, pandemic, care inițial am crezut ca ne va bloca. S-a dovedit însă că determinarea noastră a fost superioară.

Vă mulțumim pentru susținere, vă mulțumim că ne citiți și după cum spune și sloganul nostru, “În primul rând, oamenii!”

***

EN

After more than two years since the Plus Dialog project implemented by the National Trade Union of Prisons Policemen started, the final conference took place yesterday, 23rd of June 2022.

Along with the project partners, the event was attended by Mr. George-Bogdan Ilea, Secretary of State in the Ministry of Justice, Mr. Aurelian Oprea, Deputy Director of the National Administration of Penitentiaries, along with other representatives of the NAP top management, Mr. Minel Ivașcu, Vice President of the National Trade Union Bloc , the representatives of the Penitentiaries Bucharest Jilava, Bucharest Rahova, Bucharest Jilava Hospital, Bucharest Rahova Hospital and B.A.G.R. – both directors and presidents of SNPP branches.

In a formal environment, but nevertheless in a team with a common goal, yesterday aimed to bring to the fore the current situation of safety and health at work in the Romanian penitentiary police, which is undoubtedly full of challenges. The objectives of the project, the activities carried out – with emphasis on management, study and communication visits, barriers that intervened, an overview of the situation in Romania regarding the legal framework, history, awareness and information, statistics and procedures, as well as emerging challenges. In parallel, the Norwegian partners presented the Norwegian perspective, but also focusing on the Nordic social dialogue model.

A confirmation of the fact that the objectives are and have to be common, was also represented by the words spoken by the Secretary of State in the Ministry of Justice George-Bogdan Ilea (below), to whom we want to convey in this way all our support that aims to improve the quality of life of prisons’ policemen.

From the Itinerariul Dialog project, started in 2012, we reached the implementation of the Plus Dialog project concluded in 2022, a route of a decade that we chose to follow, further to the problems we identified. According to the speech of Ștefan Teoroc, president of SNPP, trade unions are often perceived as brakes on progress, as progress is perceived by those in power – at the level of government, institutions, companies, etc .. Often the only way to be an active union is reactive and very rarely pro-active at all, being much easier to react than to work to eliminate the need for a reaction. Trade unions are generally reactionary organizations, and reactions often seem more important than the results. But, through these projects, we gathered all our resources and we tried in parallel with the union activity that we carry out every day, to be preventive. We sought to identify existing problems, the perspectives of both employees and employers, the responsibilities and obligations of those responsible for occupational safety and health in the Romanian penitentiary police, the contribution that trade union representatives can bring at this level, but also improving the knowledge of prisons policemen in the field, through training sessions, or knowledge of other more modern systems in other countries.

We worked as a team and now we are not just referring to the management team, but to all of you who have been with us, either by presenting a proposal, or by sending a relevant observation or feedback, or by actively participating in the many events, activities and debates that we managed to organize, even in a difficult, pandemic context, which we initially thought would block us. However, it turned out that our determination was superior.

Thank you for your support, thank you for reading us and as our slogan says, “First of all, people!”

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt solicitate pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.