CCJ4C/SNPP – Workshopul internațional din București, 1-4.11.2022

Dezbateri, recomandări, sfaturi, perspective, experiențe

RO

În cadrul proiectului CCJ4C (European Career Counselling Guidelines for Staff Working in Criminal Correctional Justice – www.careersincorrections.com), proiect finanțat de către Comisia Europeană prin Agenția pentru Educație, Audiovizual și Cultură și implementat de Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente CPIP, Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) are rolul de partener, alături de administrații penitenciare, asociații profesionale sau reprezentanți ai sectorului nonguvernamental din 6 state europene.

Astfel, conform pachetului de lucru nr. 5 care a vizat elaborarea de recomandări în ceea ce privește dezvoltarea unor mecanisme privind orientarea în carieră în poliția penitenciară, în perioada 1 4 noiembrie 2022, am fost organizatorii unui eveniment cu participare internațională, desfășurat la București, la care ne-au onorat cu prezența reprezentanți ai sindicatelor penitenciare din următoarele țări: Bulgaria, Ungaria, Moldova, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Spania, unii dintre aceștia fiind și membri ai EPSU (Federația Europeană a Serviciilor Publice).

În cele două zile de activitate, participanții au avut șansa să dezbată concluziile workshopului național, să impărtășească situațiile specifice din țările reprezentate și, de asemenea, să afle într-un mod practic despre cum se organizează activitățile într-una dintre cele mai mari penitenciare din România, printr-o vizită la Penitenciarul București Jilava. În timpul acestei activități, participanții au avut posibilitatea de a interacționa atât cu personalul recent angajat în poliția penitenciară, cât și cu personal cu experiență și cu funcții de conducere.

CCJ4C este un proiect despre managementul eficient din sistemul penitenciar într-o adevărată perioadă de schimbare, având ca piloni fundamentali orientarea carierei și inovarea. După cum s-a precizat de numeroase ori în cadrul activităților desfășurate până acum, scopul de bază al tuturor activităților a fost ca personalul să poată direcționa și conduce schimbarea, mai degrabă decât doar să reacționeze când lucrurile nu merg bine. Pentru asta, angajații dintr-un astfel de sistem trebuie să fie cât se poate de profesioniști. Procesul fiind însă unul foarte dinamic cu numeroase schimbări, poate fi gestionat prin educație. Educație menită nu doar să identifice provocările, ci să le prezică și să se pregătească pentru depășirea lor. Ne bucurăm așadar că am avut cu cine dezbate astfel de subiecte, evenimentul adresându-se unui public puternic și relevant, reprezentând totodată o validare a rezultatelor obținute până în prezent de părțile implicate. Mulțumim tuturor de participare!

***

EN
Within the CCJ4C project (European Career Counseling Guidelines for Staff Working in Criminal Correctional Justice - www.careersincorrections.com), a project financed by the European Commission through the Agency for Education, Audiovisual and Culture and implemented by the Center for the Promotion of Lifelong Learning CPIP, the National Trade Union of the Prisons Policemen (SNPP) has the role of partner, together with penitentiary administrations, professional associations or representatives of the non-governmental sector, from 6 European states.

Thus, according to working package no. 5 which aimed at developing recommendations regarding the development of mechanisms regarding career guidance in the penitentiary police, between November 1 and 4, 2022, we were the organizers of an event with international participation, held in Bucharest, where they honored with their presence representatives of prison trade unions from the following countries: Bulgaria, Hungary, Moldova, North Macedonia, Norway, Serbia and Spain, some of them being also members of EPSU (European Public Service Federation).

During the two days of activity, the participants had the chance to debate the conclusions of the national workshop, to share the specific situations of the represented countries and also to learn in a practical way how the activities are organized in one of the largest penitentiaries in Romania, through a visit to the Bucharest Jilava Penitentiary. During this activity, participants had the opportunity to interact with both newly recruited prison police staff and experienced and senior staff.

CCJ4C is a project about effective management in the prison system in a real period of change, with career orientation and innovation as fundamental pillars. As stated many times in the activities so far, the underlying aim of all the activities has been for staff to be able to direct and drive change, rather than just react when things go wrong. For that, employees in such a system must be as professional as possible. However, the process being a very dynamic one with numerous changes, it can be managed through education. Education designed not just to identify challenges, but to predict them and prepare to overcome them. We are therefore glad that we had alongside interested persons to debate such topics with, the event addressing a strong and relevant audience, also representing a validation of the results obtained so far by the parties involved. Thanks to everyone for participating!
Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare: CCJ4C/SNPP – Workshopul internațional din București, 1-4.11.2022
Distribuie

În primul rând, oamenii!

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare derulează o serie de proiecte cu finanțare europeană care vin în sprijinul membrilor de sindicat.